Bestyrelse for Ejby Nye Vandværk

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Formand

Sergio Kononovas
Ejbyvej 74, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
M: 4044 4014

Næstformand

Johnny Jensen
Ejbyvej 67, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
M:20788260

Kasserer

Bruno Rasmussen
Gl. Skolevej 6, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
T: 4640 5315 / M: 2442 2918

Bestyrelsesmedlem

Martin Jeppesen
Gl. Havnevej 11, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
M: 3166 2666

Bestyrelsesmedlem

Sune Gartoft Skovgaard
Ejbyvej 63, Ejby
4070 Kirke Hyllinge

M:20931166

Historie

Bestyrelse

Vedtægter

Regulativ

Dokumenter

Kontakt

Beredskabsplan

Forening