Begyndelsen

Den 6. oktober 1904 afholdtes stiftende generalforsamling for interessantselskabet ”Ejby Nye Vandværk”, hvor der valgtes den første bestyrelse med følgende medlemmer: Formand: Træskomager Jens Hansen, Revisorer: Gårdmand Chr. Lorentzen, Gårdmand Emil Christensen, Møllebygger A. Chr. Hansen, Gårdmand Lars J. Hansen, Fisker Niels Christensen & Skrædder Chr. L. Jensen. På den generalforsamling blev også godkendt en række specielle ledningsføringer mod særbetaling.

Tiden herefter

På førnævnte stiftende generalforsamling den 6. oktober 1904 fandt også· godkendelse af foreningens love sted. – Disse kom til at bestå af 14 paragraffer, og det fremgår heraf, at det første vandværk var en vandbeholder, hvor vandet blev pumpet op i og derfra ved eget tryk blev fordelt til medlemmerne i det ”gamle” Ejby. Dette anlæg kostede 10.000 kr i 1904-kroner, og det er her værd at bemærke sig, at forsætligt vandspild kunne medføre en mult (bøde) på· 2 til 20 kr. med mulighed for fordobling i gentagelsestilfælde.

Såfremt indbetaling af den idømte mult udeblev til fastsatte frist, kunne· genoplukning kun finde sted efter betaling af det 10-dobbelte af den pågældendes halvårlige afgift – substituært retsforfølgelse. Dette fremgår af forordning af 6. august 1824. Disse· interessante detaljer – og mange flere – fremgår af foreningens første lov af 6. oktober 1904. Økonomien fremgår af medlemsfortegnelsen fra 1904 og 1941, hvor det også kan ses, at medlemstallet er steget fra 25 til 34. Det bemærkes, at p.gr.a. denne tilgang, var det på generalforsamlingen den 3. oktober 1940, blevet besluttet at bygge nyt vandværk med trykpumpe i stedet for det gamle vandtårn. På samme generalforsamling bliver også de oprindelige love for· vandværket revideret og en ny bestyrelse valgt. Vandværket fortsætter herefter i de følgende år, men i august/september 1987 bliver det nødvendigt at erstatte de åbne filtrer med lukkede filtrer.

De ældste rørføringer i Ejby, som er hovedledning, skiftes i oktober 1991 til nye plast-rør og omlægges samtidig visse steder. Dette foregår ved trykfremføring til den enkelte ejendoms stophane.

2001 søges Roskilde Amt om tilladelse til at anlægge en ny boring, da tilslutningen på grund af udstykninger er steget væsentligt. Dette bliver der givet tilladelse til, og vandværket køber herefter et stykke jord af Jan Thinghus i Ejby. Her foretages så en ny boring på 57 m i dybden, og der anlægges en underjordisk pumpecentral, som rummer 50 m³, der kan tilføres selve hovedvandværket bag vognmand Ole Carl Nielsen via en direkte ledningsforbindelse.

Historie

Bestyrelse

Vedtægter

Regulativ

Dokumenter

Kontakt

Beredskabsplan

Forening